Menu Close

SKELBIAMAS KONKURSAS RIETAVO LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Rietavo lopšelis-darželis (biudžetinė įstaiga, kodas 191129148, buveinė Paupio g. 10, LT-90313, Rietavas) skelbia konkursą Rietavo lopšelio -darželio direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms eiti – pareigybės lygis A2, darbo užmokestis – pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 14,44 – 14,49. Darbo užmokestis priklauso nuo ugdomų vaikų skaičiaus, pedagoginio darbo stažo ir veiklos sudėtingumo. Darbas pagal neterminuotą darbo sutartį (0,5 etatu).

Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius  reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

būti išklausius profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta tvarka ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;

išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą;

gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;

mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių);

 pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintus Reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus. 

    Privalumai:

mokėti kaupti, analizuoti, apibendrinti, valdyti informaciją, rengti ataskaitas, išvadas, planuoti Mokyklos ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus darbui tobulinti;

būti pareigingam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, gebėti dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, gebėti tolerantiškai bendrauti su žmonėmis, būti kūrybiškam;

 turėti ikimokyklinio ugdymo specializaciją ir darbo patirtį ikimokyklinio ugdymo srityje;

 išmanyti specialiosios pedagogikos ir psichologijos pagrindus;

 gebėti dirbti su Mokinių registru, elektroniniu dienynu „Mano dienynas“;

 turėti projektų rengimo ir dalyvavimo juose patirties;

    

Atrankos būdas – testas žodžiu (pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis).

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

  1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  2. Išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Gyvenimo aprašymą (CV).

5.Užpildytą pretendento anketą.

Prašymai dalyvauti konkurse priimami iki 2023 m. gegužės 22 d. (10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo) el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu  www.testavimas.vtd.lt 

Skelbimo Nr. 87886

Išsamesnė informacija tel. +370 448 68581, el. p. rietavodarzelis@gmail.com

Rietavo lopšelio-darželio informacija

Skip to content