Menu Close

Veiklos sritys

MISIJA
Rietavo lopšelis-darželis – tai įstaiga, kuri organizuoja ankstyvąjį, ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tenkindama ugdytinių poreikius, sudarydama sąlygas bendražmogiškų vertybių atsiskleidimui, laisvos, kūrybiškos, savimi pasitikinčios asmenybės ugdymui(si).
VIZIJA
           Moderni, demokratijos principais besivadovaujanti, į bendražmogiškas vertybes orientuota, sauganti ir puoselėjanti kultūrinį ir dvasinį paveldą įstaiga, teikianti kokybiškas socialines, edukacines ir kultūrines paslaugas klientams.
TIKSLAS
    Puoselėti visas vaiko galias, lemiančias vaiko  asmenybės vystymosi ir jo integracijos į visuomenę sėkmę.
UŽDAVINIAI:
  • Stiprinti vaikų socialinę kompetenciją: gebėjimą suvokti save ir kitus, kai kuriuos socialinius ir kultūrinius reiškinius, ugdyti tautinio identiteto jausmą.
  • Ugdyti komunikavimo kompetenciją: padėti formuotis bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiams; ugdyti jautrumą kitiems; skatinti išklausyti ir išgirsti kitą; sudaryti sąlygas perimti tautos kultūros pagrindus; skatinti vaiko iniciatyvą, savarankiškus sprendimus, mokėjimą apginti savo nuomonę.
  • Užtikrinti sveikatos saugojimo kompetenciją: saugoti ir puoselėti vaiko fizinę ir psichinę vaiko sveikatą; ugdyti saugaus elgesio įgūdžius; skatinti fizinį vaikų aktyvumą.
  • Plėsti vaikų pažinimo kompetenciją: suteikti vaikui galimybę domėtis viskuo, kas yra aplink, pačiam tyrinėti, eksperimentuoti, kurti; padėti įgyti pirmuosius aplinkos pažinimo įgūdžius.
  • Lavinti meninę kompetenciją: gebėjimą įsivaizduoti, pajausti, kurti, grožėtis; skatinti reikšti savo nuotaiką, jausmus, mintis bei santykį su pasauliu įvairiomis meninės raiškos priemonėmis.

Skip to content